Kraftigt stigande bolånekostnader – trots minskad bolånemarginal

Idag presenterade Finansinspektionen bolånemarginalen för det tredje kvartalet för år 2022. Trots att bankernas bolånemarginal försämrats har hushållens kostnader för bolån ökat markant.

Under kvartalet har bolånemarginalen minskat med 0,15 procentenheter – från 1,07 till 0,92 procent. En nedgång som givetvis är positiv, men som samtidigt sker från höga nivåer samtidigt som det är en bra bit kvar till lägstanivån på 0,22 procent som inträffade i april 2009.

I det stora hela är det dock negativa siffror för hushållen. Från det andra till det tredje kvartalet har den genomsnittliga bolåneräntan höjts med en dryg procent – från 1,76 till 2,67 procent. På tre månader har alltså årskostnaden för ett genomsnittligt hushåll med ett bolån på tre miljoner kronor ökat från 52 800 till 80 100 kronor – en kostnadsökning på hela 27 300 kronor före skatteavdrag. En ökning som bör tära på hushållens marginaler; och därutöver tillkommer alltså prisökningarna på mat, el och drivmedel.

Så mycket tjänar din bank på ditt bolån – kvartal 1, 2020

Bankernas bolånemarginal minskade med 8 punkter under det första kvartalet 2020. Från 1,37 procent vid utgången av det fjärde kvartalet 2019 till 1,29 procent vid utgången av det första kvartalet 2020. 

Bankerna har således inte tagit full kompensation för Riksbankens räntehöjning i december 2019 och den ökade finansieringskostnad som främst uppkommit med covid-19 | corona, vilket får te sig positivt. 

Fortsätt förhandla ner din bolåneränta

Likväl finns det fortfarande stora möjligheter och stort utrymme att förhandla ner din bolåneränta ytterligare. Vår målbild bör liksom tidigare vara att komma ner till nivåerna för april 2009 då bankernas bruttomarginal var rekordlåga 0,22 procent. Det skulle innebära stora besparingar för dig – så se över ditt bolån och din bolåneränta nu.

Mycket pengar att spara

Om vi utgår från följande tre premisser:

  • bankernas tre månaders boränta i genomsnitt: 1,58 procent
  • bankernas bolånemarginal idag: 1,29 procent
  • bankernas bolånemarginal – målbild: 0,22 procent

Och att vi tillsammans förhandlar bättre och mer skulle det innebära att din och andras bolåneränta i snitt istället skulle ligga på 0,51 procent.

Ett bolån på 3 000 000 kronor skulle alltså kosta 889 kronor per månad i ränta efter skatteavdrag. Mot dagens 2 762 kronor. En besparing på hela 1 873 kronor – netto. Det är vårt mål!

Finansinspektionen delar vår mening

Finansinspektionen är av samma mening i sitt pressmeddelande. ”Det finns fortfarande ett förhandlingsutrymme för konsumenter om bolånevillkor. För att hålla nere sina räntekostnader är det viktigt att konsumenter håller sig informerade om vilka villkor de kan få hos olika långivare och förhandlar för att sänka sina räntekostnader. Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk.”

Vår förhoppning är att vi ska kunna fortsätta bidra till just detta; att ta fram och presentera aktuella list- och genomsnittsräntor och andra banknyheter så att du kan få ner dina räntekostnader – och spara pengar.

För en förklaring över bolånemarginal och andra mer eller mindre besvärliga ord hänvisar vi till vår ordlista; och för aktuella bolåneräntor till vår startsida.

Bankernas bolånemarginal – så mycket pengar tjänar bankerna på sina bolån

Inga större förändringar på bankernas bolånemarginal mellan det andra och tredje kvartalet 2019. Bankernas bolånemarginal minskade marginellt från 1,44 vid utgången av det andra kvartalet till 1,42 procentenheter vid utgången av det tredje kvartalet. Bankernas finansieringskostnad var oförändrad enligt Finansinspektionen så förändringen beror uteslutande på att den genomsnittliga tremånaders bolåneräntan minskat något mellan perioderna.

Fortsätt förhandla ner din bolåneränta

Bankernas kunder har alltså även detta kvartal varit något bättre förhandlare än tidigare. Bra! Sedan toppen i december 2017 då bolånemarginalen uppgift till 1,71 procent har vi blivit totalt 0,29 procentenheter ”bättre förhandlare”. Men det finns fortfarande gott om utrymme kvar att förhandla om enligt vår mening. Bankerna verkar dock vara av en annan åsikt med tanke på de höjningar av listräntan som vissa banker gjort under denna månad. . 

Oaktat detta bör vår målbild liksom tidigare vara att komma ner till nivåerna för april 2009 då bankernas bruttomarginal var rekordlåga 0,22 procent. Det skulle innebära stora besparingar för dig – så se över ditt bolån och din bolåneränta nu.

Finansinspektionen delar vår mening

Finansinspektionen skriver i sitt pressmeddelande även för detta kvartal att ”den höga marginalen på bolån visar att det finns ett förhandlingsutrymme för konsumenter, samtidigt som banker kan behålla en god lönsamhet på bolån. För att hålla nere sina räntekostnader är det därför viktigt att konsumenter håller sig informerade om vilka villkor de kan få hos olika långivare och förhandlar för att sänka sina räntekostnader. Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk.”.

Vår förhoppning är att vi ska kunna fortsätta bidra till just detta; att ta fram och presentera aktuella list- och genomsnittsräntor och andra banknyheter så att du kan få ner dina räntekostnader – och spara pengar.

För en förklaring över bolånemarginal och andra mer eller mindre besvärliga ord hänvisar vi till vår ordlista

Fortsatt utrymme att sänka din bolåneränta – bankernas höga vinster på bolån kvarstår

Bankernas bolånemarginal uppgick till 1,44 procent för det andra kvartalet 2019. En marginell minskning med 0,02 procentenheter mot det första kvartalet 2019 då bolånemarginalen uppgick till 1,46 procent.

Bankernas finansieringskostnad var i princip oförändrad så förändringen beror nästan uteslutande på att den genomsnittliga tremånaders bolåneräntan minskat något mellan perioderna.

Fortsätt förhandla ner din bolåneränta

Positivt är således att vi kunder blivit något bättre på att förhandla ner våra bolåneräntor. Sedan toppen i december 2017 då bolånemarginalen uppgift till 1,71 procent har vi blivit 0,25 procentenheter ”bättre förhandlare”. Men det finns fortfarande gott om utrymme kvar att förhandla om.

Vår målbild bör vara att komma ner till nivåerna för april 2009 då bankernas bruttomarginal var rekordlåga 0,22 procent. Det skulle innebära stora besparingar för dig – så se över ditt bolån och din bolåneränta nu.

Framställd och publicerad 2019-05-14 av bolåneräntor.se, källa: Finansinspektionen

Finns förhandlingsutrymme enligt Finansinspektionen

Finansinspektionen skriver i sitt pressmeddelande att ”den höga marginalen på bolån visar att det finns ett förhandlingsutrymme för konsumenter, samtidigt som banker kan behålla en god lönsamhet på bolån. För att hålla nere sina räntekostnader är det därför viktigt att konsumenter håller sig informerade om vilka villkor de kan få hos olika långivare och förhandlar för att sänka sina räntekostnader. Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk.”.

Vår förhoppning är att vi ska kunna fortsätta bidra till just detta; att ta fram och presentera aktuella list- och genomsnittsräntor och andra banknyheter så att du kan få ner dina räntekostnader – och spara pengar.

För en förklaring över bolånemarginal och andra mer eller mindre besvärliga ord hänvisar vi till vår ordlista

Rekord i bankernas marginal på bolån

Bankernas marginal på bolån är rekordhöga visar siffror från Finansinspektionen. För december 2017 uppgick bankernas bolånemarginal i genomsnitt till 1,71 procent mot 1,67 procent för september 2017.

Observera att FI har gjort en ”mindre metodförändring för beräkningen av utlåningsräntan” från och med beräkningen av bruttomarginalen för kvartal 4 2017, vilket måste beaktas vid statiska jämförelser mot tidigare perioder. FI skriver dock att ”förändringen medför att den genomsnittliga utlåningsräntan, och därmed även bruttomarginalen, faller marginellt de senaste två åren. Förändringen påverkar inte jämförbarheten av bruttomarginalen över tid och mellan olika perioder.”

Bankernas bolånemarginal är den genomsnittliga räntan som kunderna faktiskt har betalat under en viss tidsperiod reducerat med den genomsnittliga finansieringskostnaden som bankerna haft under samma period för ett nytecknat bolån med tre månaders räntebindningstid.

För december 2017 uppgick bankernas genomsnittsräntor mellan 1,43 och 1,66 procent för lån med tre månaders bindningstid, varför den ränta du betalar kan sägas till fullo gå till bankens vinst. Bankernas rekordmarginaler innebär således fortsatt goda ”prutmöjligheter”.

För mer information hänvisar vi till Finansinspektionens statistik eller deras pressmeddelande.

Marginellt lägre marginal på bankernas bolån

Bankerna har fortfarande god intjäning på sina bolån visar siffror från Finansinspektionen. För september 2017 uppgick bankernas bolånemarginal i genomsnitt till 1,71 procent mot 1,73 procent för juni 2017.

Bankernas bolånemarginal är den genomsnittliga räntan som kunderna faktiskt har betalat under en viss tidsperiod reducerat med den genomsnittliga finansieringskostnaden som bankerna haft under samma period för ett nytecknat bolån med tre månaders räntebindningstid.

För september 2017 uppgick bankernas genomsnittsräntor mellan 1,44 och 1,69 procent för lån med tre månaders bindningstid, varför den ränta du betalar kan sägas till fullo gå till bankens vinst.  Trots bankernas något lägre marginaler finns således fortsatt goda möjligheter att pruta.

För mer information hänvisar vi till Finansinspektionens statistik.

Bankerna tjänar bra med pengar på sina bolån

Bankerna har fortfarande god intjäning på sina bolån visar siffror från Finansinspektionen. För juni 2017 uppgick bankernas bolånemarginal i genomsnitt till 1,73 procent.

Bankernas bolånemarginal är den genomsnittliga räntan som kunderna faktiskt har betalat under en viss tidsperiod reducerat med den genomsnittliga finansieringskostnaden som bankerna haft under samma period för ett nytecknat bolån med tre månaders räntebindningstid.

För juni 2017 uppgick bankernas genomsnittsräntor mellan 1,44 och 1,68 procent för lån med tre månaders bindningstid, varför den ränta du betalar kan sägas till fullo gå till bankens vinst. Fortsatt goda möjligheter att pruta således.

För mer information hänvisar vi till Finansinspektionens statistik.