Marginellt lägre marginal på bankernas bolån

Bankerna har fortfarande god intjäning på sina bolån visar siffror från Finansinspektionen. För september 2017 uppgick bankernas bolånemarginal i genomsnitt till 1,71 procent mot 1,73 procent för juni 2017.

Bankernas bolånemarginal är den genomsnittliga räntan som kunderna faktiskt har betalat under en viss tidsperiod reducerat med den genomsnittliga finansieringskostnaden som bankerna haft under samma period för ett nytecknat bolån med tre månaders räntebindningstid.

För september 2017 uppgick bankernas genomsnittsräntor mellan 1,44 och 1,69 procent för lån med tre månaders bindningstid, varför den ränta du betalar kan sägas till fullo gå till bankens vinst.  Trots bankernas något lägre marginaler finns således fortsatt goda möjligheter att pruta.

För mer information hänvisar vi till Finansinspektionens statistik.