Bankerna tjänar bra med pengar på sina bolån

Bankerna har fortfarande god intjäning på sina bolån visar siffror från Finansinspektionen. För juni 2017 uppgick bankernas bolånemarginal i genomsnitt till 1,73 procent.

Bankernas bolånemarginal är den genomsnittliga räntan som kunderna faktiskt har betalat under en viss tidsperiod reducerat med den genomsnittliga finansieringskostnaden som bankerna haft under samma period för ett nytecknat bolån med tre månaders räntebindningstid.

För juni 2017 uppgick bankernas genomsnittsräntor mellan 1,44 och 1,68 procent för lån med tre månaders bindningstid, varför den ränta du betalar kan sägas till fullo gå till bankens vinst. Fortsatt goda möjligheter att pruta således.

För mer information hänvisar vi till Finansinspektionens statistik.